Volunteer Thai Red Cross Information System (VTRIS 2.0)

บทความ

วันที่: DD MM YYYY

ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย

Volunteer Thai Red Cross Information System (VTRIS 2.0)

การจัดการข้อมูลอาสาสมัครนับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ และการจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครทุกหมู่เหล่าที่ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมตามที่สภากาชาดไทยกำหนด สามารถติดต่อเข้าถึงและเรียกระดมพลอาสาสมัครจำนวนมากได้ทันท่วงทีตลอดจนติดต่อเรียกอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเฉพาะหรืออาสาสมัครวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ให้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลได้ตามความต้องการทำให้เป็นการจำกัดขอบเขตการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และทำให้การฟื้นฟูภายหลังภัยพิบัติเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็วขึ้น

สำนักงานอาสากาชาดจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศอาสาสมัครสภากาชาดไทย Volunteers  Thai  Red  Cross  Information  System เพื่อจัดการข้อมูลอาสาสมัครเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว

นอกจากนั้น ในปัจจุบัน สภากาชาดไทย ได้นำระบบสารสนเทศมาจัดทำระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร (Volunteer Thai Red Cross Information System : VTRIS) เพื่อใช้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครและข้อมูลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย ตลอดจนการบันทึกข้อมูลการอบรมอาสาสมัครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการฝึกอบรม และสามารถนำข้อมูลของการฝึกอบรมต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ VTRIS ได้ถูกต้อง สำนักงานอาสากาชาด จึงเล็งเห็นความสำคัญ และกำหนดให้จัดการสัมมนาโครงการบูรณาการ หลักสูตรอาสาสมัครเพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลในระบบ VTRIS เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านหลักสูตรการอบรมและการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ฐานข้อมูลในระบบ VTRIS เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ   มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต   โดยมี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ VTRIS : ระบบฐานข้อมูลบุคคลและการฝึกอบรม และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ VTRIS • ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล • ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรม

เนื่องด้วยสำนักงานอาสากาชาดเป็นหน่วยงานหลักในการสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัครเพื่อ ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ๔ ด้านของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ ขั้นตอนการเป็นอาสาสมัคร ผู้สมัครทุกคน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานในลำดับแรกและหากอาสาสมัครต้องการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมอาสาสมัครของสำนักงานอาสากาชาดและสำนักงาน อื่น ๆ ภายในสภากาชาดไทย เช่น สำนักงานยุวกาชาด มีความหลากหลายและมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการอบรมอาสาสมัคร อาจเกิดความซ้ำซ้อนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            ดังนั้นการพัฒนางานพัฒนาระบบลงทะเบียนสมัครอาสาสมัครออนไลน์และฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบบูรณาการอาสาสมัครสภากาชาดไทยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ VTRIS เพื่อบูรณาการข้อมูลงานด้านอาสาสมัครของแต่ล่ะหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โดยสามารถปรับปรุงระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ (Business Intelligent) ให้สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลของอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และนำไปสู่ปรับปรุงระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย VTRIS 1.0 ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และการบริหารจัดการฐานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานอาสากาชาดให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และเพิ่มช่องทางได้มาซึ่งข้อมูลอาสาสมัครผ่านทางเว็บไซด์

หมวดหมู่