วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
        สำนักงานอาสากาชาดเป็นแหล่งสรรหาฝึกอบรม และระดมอาสากาชาดที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  รวมทั้งผู้ประสบอุทกภัยและรับใช้สังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย

พันธกิจ

  1. พัฒนาฝึกอบรมอาสากาชาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถระดมอาสากาชาด ในการช่วยปฏิบัติภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยได้ทันท่วงที
  2. ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณค่าชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบอุทกภัย

โครงสร้างการทำงานตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย

โครงสร้างแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

Pin It on Pinterest

Share This