การอบรมอาสากาชาด หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Stroke)”

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานด้านการอบรม

วันที่: 06 กรกฏาคม 2560

ประเภท : งานด้านการอบรม

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน กำหนดให้ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 มีการจัดการอบรมอาสากาชาด หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Stroke)” ณ ห้องประชุม ชั้น4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (วันที่1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Stroke)” ณ ห้องประชุม ชั้น4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จากนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้ 
“ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง” 
โดย อาจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
“การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมอง”
พว.สุทิรา จักรวาลมณฑล
“ความรู้เรื่องยา”
พว.วราภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
“การฟื้นฟูเรื่องกายภาพบำบัด”
รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ “สัญญาณชีพ และการฝึกปฏิบัติ”
พว.อัจฉรา แสงกระจ่างและคณะ

ในวันแรกนั้นอาสากาชาดที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจต่อโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

วันที่5 กรกฎาคม 2560 (วันที่2) จัดให้มีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
“หลักการ Home Health Care/บทบาทหน้าที่ของทีม และ Do&Don’t สำหรับอาสากาชาด” 
พว.สุภัทรา พัฒนาประทีป หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
“อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”
นางสาวกรรณิการ์ ตั้งมั่นจิตเจริญ นักโภชนาการ5 ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนาบำบัด 
นางสาวศิริพร โลกัตถจริยา นักโภชนาการ4 ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนาบำบัด
“ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ”
พว.เยาวลักษณ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าหอผู้ป้วย ธนาคารกรุงเทพชั้น1
จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงาน และ ฝึกปฏิบัติ การทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ณ อาคาร สธ.ชั้น9 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยได้รับเกียรติจาก คณะนักกายภาพบำบัด จากฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนสอนสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนเตียงและการฝึกทำกายภาพบำบัด เพื่อเป็นความรู้ให้กับอาสากาชาดที่เข้าอบรมได้ทำไปปฏิบัติต่อไป

วันที่6 กรกฎาคม 2560 (วันที่3) ได้รับเกียรติจากวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การประเมินและแบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย พว.อัจฉรา แสงกระจ่าง จานั้นได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ นำเสนอ โดยมีทีมวิทยาการ โดยพยาบาลศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ดูแลให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้และประเมินอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ก่อนสิ้นสุดการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Stroke)” ได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบภายหลังการอบรม เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ได้เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน (Stroke)” และ กล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้

หมวดหมู่