รดน้ำขอพรอาสากาชาด ณ ศรีราชา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 เมษายน  2561

4 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป พร้อมคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด ร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์กับอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ์ บวรภทัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ที่ปรึกษาผู้ดูแลอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางศิริณี วรรณสถิต ผู้ดูแลอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมคณะอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้การต้อนรับ จากนั้นร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านอาสาสมัครสัมพันธ์การหารายได้ และบริหารจัดการทั่วไป และอาสากาชาดอาวุโสของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาร่วมกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ นางสนองศรี โขมพัตร อาสากาชาด มอบเงินสมทบทุน 100,000 บาท นางผาติรัตน์ ชาติชัย อาสากาชาด มอบเงินสมทบทุน 20,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับมอบโดย นายแพทย์สมเกียรติ์ บวรภทัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

หมวดหมู่