บูรณาการหลักสูตรอาสาสมัคร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 สิงหาคม 2560

30 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งดำเนินการจัดโดย กลุ่มแผนงานและพัฒนา และฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวรายงาน มีผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาสาสมัครของหน่วยงานในสภากาชาดไทย เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 14 หน่วยงาน
1.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2.สำนักงานอาสากาชาด 3.สำนักงานยุวกาชาด 4.สำนักงานบริหารกิจกการเหล่ากาชาด 5.ศูนย์ฝึกอบรมและปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 6.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 7.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 8.สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 9.สำนักงานจัดหารายได้ 10.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 11.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 12.สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย 13.ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย 14.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย กิจกรรมสัมพันธ์ “สภากาชาดไทยเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว” วิทยากรโดย นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ ผู้เชี่ยวชาญนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การเสวนา “การดำเนินการเชิงนโยบาล / การบูรณาการหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย” โดย ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา นายปวเรศว์ เชษฐพงศ์พันธ์ คณะกรรมการความเสียงด้านอาสาสมัคร และคณะกรรมการการพัฒนาระบบอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ดำเนินการเสวนาโดย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด การประชุมกลุ่ม เพื่อบูรณาการโครงสร้างหลักสูตร อาสาสมัครของสภากาชาดไทย / กำหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหา ของ 1.หลักสูตรด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2.หลักสูตรด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3.หลักสูตรด้านการบริการโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 4.หลักสูตรด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5.หลักสูตรพื้นฐานอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยนายปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ วิทยาจารย์ ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา
ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของสภากาชาดไทย (ปี พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการผลักดันนโยบายให้เคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้หน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการอบรมอาสาสมัคร ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และบูรณาการความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดและพัฒนาลักสูตรการอบรมที่สามารถเสริมสร้างความเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาของสภากาชาดไทย ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของสภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อ 1.พัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครและจิตอาสาของสภากาชาดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของสภากาชาดไทย
3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภากาชาดไทยมีหลักสูตรการอบรมที่สามารถพัฒนาให้อาสาสมัครปฏิบัติงานในพันธกิจทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ได้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น พร้อมยังมี นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยสำนักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานอาสากาชาด เข้าร่วมฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย ปิดการอบรมโดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

หมวดหมู่