การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: DD MM YYYY

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

(วันนี้) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง อีกทั้งพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะ ที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรตา ณ กาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าฯ

ถัดไป บริเวณโถง ชั้นล่าง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถมินิบัส จำนวน 1 คัน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าฯ

จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางกาญจนา โอสถานุเคราะห์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อก่อตั้ง “กองทุน ศิริวัฒน์-สมทรง-อาชวี-อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์” และนำดอกผลจากกองทุนฯ มาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสภากาชาดไทย อีกทั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากบริหารอาคาร สธ. สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยสามัญ สมทบทุนเพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และค่าอาหาร และเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขวัญชัย วศวงศ์ และครอบครัว และนายพิศาล มาณวพัฒน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย และได้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกทั้ง พระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 23 ราย

ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี จำนวน 3 ชุด และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328 ตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ

• รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย
• รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย
• รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
• รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
• รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และ
กิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ อื่นๆ
• เรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับ

หมวดหมู่