จัดทำคู่มือ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2561 นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาสากาชาดจักษุโมเดล” แก่อาสากาชาดจำนวน 32 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร อาจารย์แพทย์ฝ่ายจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางประกาย ถิรฑิตสกุล ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนางสาวสุญาณี จรูญนันทวัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องที่เกี่ยวกับดวงตา
การใช้เครื่องมือวัดสายตา (EDTRS CHART) แบบใหม่ที่มีความมาตรฐานและความละเอียดมากขึ้น มากกว่า แบบ SNELLEN CHART ซึ่งเป็นแบบเก่า จากนั้น นายกฤติณัฎ นวพงษ์ปวีณ วิทยาจารย์ ของฝ่ายอบรมและประสานงาน มาแนะแนวทางในการทำคู่มือปฏิบัติงานอาสากาชาดจักษุโมเดล จากนั้นได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระดมความคิดการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 1. คู่มือการวัดค่าสายตา 2. คู่มือการวัดความดันตา 3. คู่มือการวัดการมองเห็น โดยในแต่ละกลุ่มจะมีวิทยาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมและประสานงาน ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด ช่วยชี้แนะวิธีการ หลังจากเสร็จสิ้นการระดมความคิด ตัวแทนแต่ละกลุ่มก็นำเสนอผลงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอาสากาชาดจักษุโมเดลเพื่อจะได้นำไปใช้และปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งจะได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่อาสากาชาดรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาสากาชาดจักษุโมเดล เพื่อนำเสนอต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร อาจารย์แพทย์ฝ่ายจักษุวิทยา เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าผ่านการพิจารณาก็จะได้นำมาใช้ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกันต่อไป นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดอาสากาชาด ในฐานะ ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสากาชาด ก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวสรุปผลผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอาสากาชาดจักษุโมเดล และกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ และปิดการประชุม ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ

หมวดหมู่