วันที่: 6 ตุลาคม 2560

กิจกรรมอาสากาชาด show and share activity
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาดจัดกิจกรรมshow and share activity อาสากาชาดรุ่น 3/2560 โดยการนำเสนอผลงานกลุ่ม 4 กลุ่มได้แก่ จักษุโมเดล ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต อาสารักษ์โลก kiosk และอาสากาชาดไทย-อินเดีย ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดคนใหม่ได้แก่ นางสายทอง ศรีภิญโญ
จากนั้น มีการมอบวุฒิบัตรแก่อาสากาชาดกลุ่มดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการทดลองทำงานครบ 30 ชั่วโมง จำนวน 44 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่