Road Safety ถนนปลอดภัย หัวใจกาชาดรุ่นที่1

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 08 พฤศจิกายน  2560

8 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดโครงการให้ความรู้ “ถนนปลอดภัย หัวใจกาชาด Road Safety” นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดกล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวถึงบทบาทอาสาสมัครกับการรณรงค์เรื่องถนนปลอดภัย การที่ได้เปิดโครงการ “ถนนปลอดภัย หัวใจกาชาด Road Safety” ครั้งนี้ตามที่สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเพราะเป็นนโยบายแห่งชาติ เนื่องจากแต่ละปีประเทศชาติได้สูญเสียทรัพยากรไปมากมาย ทำให้เกิดการสูญเสีย และยังมีผลต่อสภาวะจิตใจตามมาอีกด้วย สำนักงานอาสากาชาดจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ถนนปลอดภัย หัวใจกาชาด Road Safety” ให้ความรู้แก่อาสากาชาดรุ่นแรกจำนวน 32 ท่าน ซึ่งเป็นต้นแบบ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อบุคคลอื่นๆรอบข้าง ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ วิทยาจารย์ ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด ให้ความรู้เรื่องสถิติอุบัติเหตุทางถนน และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ 3 ฐาน ฐานที่ 1 “แอลกอฮอล์ฆ่าชีวิต” ให้เรียนรู้ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ฐานที่ 2 “นิรภัยไร้มรณะ” เรียนรู้ปัญหาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ฐานที่ 3 “ง่วงนักพักดีไหม” เรียนรู้ปัญหาจากความง่วง การพักผ่อนไม่เพียงพอที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุ ร่วมทั้งความเร็วในการขับขี่ ทั้งสามฐานนี้มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ จาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอบรมและประสานงาน ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานแผนงานและพัฒนา ร่วมให้ความรู้แก่อาสากาชาดที่เข้าร่วมโครงการอย่างดียิ่ง
จาก องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศปี 2554 – 2563 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระของโลก เป้าหมาย คือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน IFRC :สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มีสมาชิก 190 ประเทศ เข้าร่วมโครงการ 142 ประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ประมาณ 1.25 ล้านคนต่อปี หรือ ประมาณ 3,500 คนต่อวัน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่อันดับ 2 ของโลก (อัตราการเสียชีวิต 66 คนต่อวัน หรือ ประมาณ 26,000 คนต่อปี) รองจากประเทศลิเบีย
ดำเนินการจัดอบรม ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่