“Professional Coaching Skills”

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 25 มกราคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Coaching Skills”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ และ 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม The Sixth ชั้น ๖ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ

ตามที่สำนักงานอาสากาชาด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสากาชาดเพื่อทำหน้าที่วิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาสากาชาดดังกล่าวได้รับการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ Coach เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน และประเมินวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนไปจัดทำเนื้อหาการสอนและออกแบบกระบวนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจ ซึ่งสามารถประเมินผลการสอนได้จากพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไป หรือผลสัมฤทธิ์ของงานมีระดับสูงขึ้น เป็นต้น

ดังนั้น ฝ่ายอบรมและประสานงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาอาสากาชาดเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงาน” ต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร Professional Coaching Skills เพื่อให้อาสากาชาดกลุ่มดังกล่าว มีทักษะด้านการ Coach และสามารถนำไปใช้ประกอบการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้อาสากาชาดเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ Coach และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต
๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น Coach แบบมืออาชีพให้กับอาสากาชาด และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงสอนงานได้

 

หมวดหมู่