PEAอาสากาชาด1/60

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้มีการอบรมอาสากาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ จังหวัด นนทบุรี หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” รุ่น 1/2560 ณ โรงแรมเวสเกตท์ เรสซิเดนส์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่1พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอาสากาชาด ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดให้มีการอบรมอาสากาชาดการไฟฟ้า รุ่น1/2560 จากนั้น ได้รับเกียรติจาก นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม จากนั้น นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจัวหัดนนทบุรี และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าอบรม โดยการจัดอบรมในช่วงแรกในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีม และจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์” โดยมี นายบรรจง ลายมะนะตา และ นางสาววัชราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิทยากร เป็นผู้จัดการอบรมและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรม ในช่วงที่สอง จัดการอบรมในหัวข้อ ในช่วงที่สอง จัดการอบรมในหัวข้อ “จุดประกายกาชาด” โดยคณะวิทยากรจาก สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาfไทย จากนั้นในช่วงสุดท้าย ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสานฝันปันน้ำใจ ให้ความสุข โดยคณะวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันพฤหัสฯที่2 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดอบรมให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปฐมพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย บรรยายในเรื่อง 1.หลักการปฐมพยาบาล 2.การเป็นลม ช็อก ชัก หมดความรู้สึก 3.การประเมินผู้บาดเจ็บ 4.บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด โดยได้รับความสนใจ และร่วมฝึกปฏิบัติ อย่างตั้งใจ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้พิธีปิดการอบรม และ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเป็นอาสากาชาด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม และ กล่าวปิดการอบรม

หมวดหมู่