สมัครเป็นอาสากาชาด

 

 

 

 

 

 

การสมัครเป็นอาสากาชาดนั้นสามารถดำเนินการสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. สมัครเป็นอาสากาชาดได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โดยเตรียม บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
  2. สัมภาษณ์ โดยผ่านคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
  3. คัดสรร โดยผ่านคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
  4. ปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรพื้นฐานการเป็นอาสากาชาด โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน *(ต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง3วัน) และทำแบบทดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
  5. ทดลองปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาทดลองงาน 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 60 วัน
  6. ออกคำสั่งสำนักงานอาสากาชาดแต่งตั้งเป็นอาสากาชาด โดยจะได้รับการขึ้นทะเบียนอาสากาชาดมีรหัสประจำตัวอาสากาชาด และได้รับมอบวุฒิบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2256-4287 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2252-6913 ฝ่ายอบรมและประสานงาน

 

วงจรอาสาสมัคร

 

ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสากาชาดสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ระบบ VTRIS

กดเพื่อสมัคร

 

 

 

 

        สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยหนึ่งใน 25 สำนักงานของสภากาชาดไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2483 มีหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย  สภากาชาดไทยกำหนดให้  อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้บรรลุผลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและเป็นที่พึ่งของประชาชน  โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยสรรหาฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความต้องการกำลังอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ  จัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครที่ชัดเจนเป็นกลไกสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงานของอาสาสมัครทุกกลุ่มของสภากาชาดไทยทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

        สำนักงานอาสากาชาดช่วยส่งเสริมสภากาชาดไทยในการพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สำหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทัศนคติ อุดมการณ์และคุณธรรม และความรู้ เรื่องหลักการกาชาด 7 ประการอย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเนื่อง

        สภากาชาดไทยกำหนดให้  อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของสภากาชาดไทยให้ครอบคลุมทั้ง4ด้าน โดยได้กำหนดนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทยไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

นโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย
มิถุนายน ๒๕๕๗

คำสำคัญและความหมาย

        “งานอาสาสมัคร” คือ งานที่ทาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตจำนงของผู้ทำเอง     โดยมิได้ถูกบังคับ หรือ มิได้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กับส่วนรวม ทั้ง การให้ในรูปของวัตถุ เช่น เงินทอง สิ่งของ เครื่องใช้ และการให้ในรูปของกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

“อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หมายถึง    บุคคลที่ร่วมทำงานอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย เป็นผู้มีจิตอาสา มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลาสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทนและการแสวงหาผลกำไร โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์และความทุพพลภาพ

ข้อ ๑ สภากาชาดไทยกำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน พันธกิจด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ด้านบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ข้อ ๒ สภากาชาดไทยจะสนับสนุนและพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทยให้เป็นกลไกระดับชาติที่สนับสนุนและทำงานร่วมกับองค์การและอาสาสมัครอื่นที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อเพิ่มพูนจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะในสังคมไทยวงกว้าง

ข้อ ๓ สภากาชาดไทยจะสรรหาอาสาสมัครมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการกำลังอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆทั้ง ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ อาชีพ ฐานะทางสังคม ภูมิลำเนา ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือความทุพพลภาพของร่างกาย และจะมอบหมายงานตามความสมัครใจและตามคุณสมบัติข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน

ข้อ ๔ สภากาชาดไทยจะส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ทัศนคติอุดมการณ์และคุณธรรม และความรู้เรื่องหลักการกาชาด 7 ประการ อย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเนื่อง

ข้อ ๕ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีระบบการจัดการ ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพของ อาสาสมัครที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ด้วยการให้ข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม การมีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน การมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การชดเชยค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ในการปฏิบัติงาน และการจัดทำประกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร

ข้อ ๖ สภากาชาดไทยจะจัดการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทุกประเภทของสภากาชาดไทยเพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

ข้อ ๗ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครที่ชัดเจน เป็นกลไกสนับสนุนและบูรณาการ การดำเนินงานของอาสาสมัครทุกกลุ่ม ของสภากาชาดไทยทั้ง ในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ และมีผู้รับผิดชอบการจัดทำ และกำกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของระบบงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย

ข้อ ๘ อาสาสมัครของสภากาชาดไทย จะต้องปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับด้านอาสาสมัคร ตามหลักการกาชาดและระมัดระวังในการใช้เครื่องหมายกาชาดและสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทยอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๙ สภากาชาดไทยจะจัดให้มีมาตรการสนับสนุนบุคลากรของสภากาชาดไทยให้   มีจิตอาสาและสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม
และประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอ ทั้ง งานของสภากาชาดไทย และงานอาสาสมัคร   ที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานอื่น โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน

 

 

ข้อมูลล่าสุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This