วันที่: 20เมษายน 2561

20 เมษายน 2561 นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Volunteer Happy Team : Deep Listening ครั้งที่ 3 ในเรื่อง “การฟัง” แก่อาสากาชาด จำนวน 28 ท่าน นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน และทีมวิทยาจารย์ของฝ่ายอบรมและประสานงาน เป็นวิทยากรในการอบรม ให้ความรู้ การฟังเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพราะการฟังเป็นทักษะในการสื่อสารของมนุษย์ทีสำคัญและใช้มากกว่าทักษะอื่นในชีวิตประจำวัน การฟังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว แต่สังคมทุกวันนี้มีแต่พูดไม่มีใครฟังใคร ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลมาถกเถียงลบล้างกันว่าความคิดของตนเองเท่านั้นถูกต้อง ถ้าทุกฝ่ายหันหน้ามาฟังกันก็จะเกิดความเข้าใจ และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ไม่ว่าที่บ้าน ที่ทำงานหรือในสังคม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีในการทำงานอาสาสมัคร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการทำงานเป็นทีม เพราะเมื่อมีการตั้งใจฟังกันมากขึ้น ก็จะช่วยส่งเสริมให้มีความราบรื่นและรู้สึกดีในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 สำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่