สโมสรอาสากาชาด

            เมื่อสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มสงบลง อาสากาชาดก็มีงานที่ปฏิบัติน้อยลง หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการในขณะนั้น จึงได้เกิดความคิดว่า ควรที่จะจัดตั้งสโมสรสถานขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีสถานที่ที่มาชุมนุมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวอาสากาชาดเองในด้านการเพิ่มพูนความรู้ ความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองอาสากาชาดเองในกรณีที่ว่า ถ้าหากประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือเกิดสงครามขึ้นอีก ก็เป็นการสะดวกที่จะรวบรวมกำลังของอาสากาชาดเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที ดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
           จากความคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ คณะกรรมการกลางกองอาสากาชาดก็ได้ให้ความเห็นชอบด้วย จึงได้จัดตั้งสโมสรอาสากาชาดขึ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และได้วางวัตถุประสงค์ของสโมสรอาสากาชาดไว้ดังนี้คือ

  1. ส่งเสริมสามัคคีธรรม
  2. เพิ่มพูนวิชาความรู้
  3. บำรุงการกีฬาและอนามัย

         สโมสรอาสากาชาดอยู่ในความอำนวยการของ “คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด” ซึ่งประกอบด้วย นายก อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม บรรณารักษ์ กรรมการแผนกกีฬาในร่ม กรรมการแผนกกีฬากลางแจ้ง และกรรมการบันเทิง ทั้งหมดมีจำนวนไม่เกิน 18 คน

         คณะกรรมการสโมสรจะอยู่ในตำแหน่งชุดละ 1 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกลางกองอาสากาชาด ต่อมาได้มีการแก้วาระการเป็นกรรมการสโมสรให้มีวาระ 2 ปี