”120 ปีสภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน”

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 7 พฤษภาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จทรงเปิดงานสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 120 ปี ทรงประกอบพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย บริเวณรอบสระน้ำ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สำหรับปีนี้ใช้ชื่องานว่า ”120 ปีสภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” และเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรได้ทราบถึงภารกิจหลักของสภากาชาดไทยที่ดำเนินงานมานานถึง 120 ปีผ่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชมสวนงู รับบริการตรวจสายตา ตรวจมะเร็งปากทวารหนักสำหรับท่านชาย ตรวจสุขภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ บริจาคอวัยวะ ดวงตา รางกาย มีขบวนพาเหรด 4 ภารกิจหลัก ของสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 หรือ ร.ศ.112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง“สภาอุณาโลมแดง”ขึ้น เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารบาดเจ็บกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และต่อมาได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2463 และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในการรับเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2464 จวบจนปัจจุบัน สภากาชาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาด 7 ประการ มาโดยตลอดโดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนาหรือแม้แต่อุดมการณ์ทางการเมือง เพียงเพื่อเป็นองค์กรที่พึ่งพาได้ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้นโยบายภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หมวดหมู่