โครงการ บวร โมเดล

บทความ

วันที่: DD MM YYYY

โครงการบวรโมเดล สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

สำนักงานอาสกาชาด สภากาชาดไทย ดำเนินการผลิตอาสากาชาด เพื่อรองรับภารกิจของสภากาชาดไทย     โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ยุทธศาสตร์ที่4  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน : ผลผลิตที่8  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

            สำนักงานอาสากาชาด มีนโยบายดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยได้จัดตั้ง โครงการ บวร โมเดล ขึ้นในปี2560 และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง            โดยมีหลักการดำเนินงานดังนี้

  1. เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
  4. เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ

            โครงการ บวร โมเดล ได้ดำเนินการใน 3 สถานที่ ได้แก่ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร วัดบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ และ วัดสระสี่มุม จังหวัดนครปฐม โดย มี 3 องค์ประกอบหลัก ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม ได้แก่

บ บ้าน                     ผู้นำชุมชน และ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ว วัด                       เจ้าอาวาส พระนักพัฒนา

ร โรงเรียน                ครู นักเรียนแกนนำ

โดยมีภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ เทศบาล อบต. วัด โรงเรียน และ ชุมชน

     

โครงการบวรโมเดล ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม       โดยมุ่งเน้นให้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยสำนักงานอาสกาชาด จะนำวิทยากร เจ้าหน้าที่ และ อาสากาชาดแกนนำ ไปให้ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี โดยใช้EMขยาย การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ และ การดูแลและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ทุกคนในทุกภาคส่วนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเน้นให้ บ้านวัด โรงเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นในวัยเด็กและเติบโตขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำการบูรณาการความรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น โดยสำนักงานอาสากาชาดจะดำเนินงานโครงการบวรโมเดล อย่างต่อเนื่องเป็น ระยะเวลา 3 ปี นับจากปีพ.ศ.2560 เป็นต้นไป จะทำการติดตามผลการดำเนินงาน และ ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยมีวิทยากรและอาสากาชาดแกนนำคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

                            

 

หมวดหมู่