จักษุโมเดล

สำนักงานอาสากาชาด มีหน้าที่ผลิตอาสากาชาดที่ดีมีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลืองานตามภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และในปัจจุบันพบว่ามีหลายหน่วยงานของสภากาชาดไทยที่ขาดแคลนอาสาสมัครที่มีคุณภาพที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลืองานตามภารกิจได้  และฝ่ายจักษุวิทยาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก  โดยที่หอผู้ป่วยนอกมีปริมาณผู้ป่วยเข้ารับบริการมากเป็นอันดับที่สาม  ทำให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่และภาระมาก จนอาจจะส่งผลต่อคุณภาพในการบริการผู้ป่วย  นอกจากนี้  ฝ่ายจักษุวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับภาควิชาจักษุวิทยา  ยังมีบทบาทในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย ดังนั้น  การพัฒนาอาสาสมัครเพื่อให้เข้ามามีบทบาทเสริมการทำงาน  ทั้งส่วนงานบริการโดยตรงหรือส่วนงานสนับสนุน  น่าจะส่งผลให้งานมีความคล่องตัวมากขึ้น  โดยที่อาสาสมัครมีความเข้าใจในลักษณะของฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมาย  ทำให้การดำเนินงานของทั้งสองสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานได้อาสาสมัครที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน โดยอาสาสมัครนั้นมีความเข้าใจในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  นอกจากนี้หน่วยงานได้ประโยชน์จากการสร้างระบบการทำงานของอาสาสมัครที่ชัดเจน ตรวจสอบได้