แสดงความยินดี

ข่าว

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2555

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมประชุมกับนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะเพื่อปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดในฐานะเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่