แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 กันยายน 2561

ผลการออกรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายของอาสากาชาดกลุ่มต่างๆ เดือนกันยายน 2561 มีดังนี้
1.อาสากาชาดรุ่น 1/2555 ได้้
ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 201 ราย อวัยวะ 198 ราย ร่างกาย 205 ราย รวม 604 ราย
2. กลุ่ม รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ได้ดวงตา 136 ราย อวัยวะ 133 ราย ร่างกาย 125 ราย รวม 394 ราย
3. อาสากาชาดกลุ่มคุณดวงตา โพธิโต ได้ดวงตา 87 ราย อวัยวะ 82 ราย ร่างกาย 83 ราย รวม 252 ราย
4.คุณมัลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์ อาสากาชาด รหัส 9704 ได้ดวงตา 8 ราย อวัยวะ 8 ราย ร่างกาย 8 ราย รวม 24 ราย
รวมทั้งสิ้น 1,274 ราย ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 (ซึ่งได้ 1,421 ราย) จำนวน147 ราย หรือลดลงร้อยละ 11.54 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากเดือนกันยายน 2561 ได้มีการออกหน่วยปฏิบัติงานรับบริจาคน้อยกว่าเดือนสิงหาคม 2561

 

 

หมวดหมู่