แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20. ธันวาคม 2561

กลุ่มงานโครงการจิตอาสา อาสากาชาด สภากาชาดไทย
ร่วมงานกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีรยติ

ปฎิบัติงานจิตอาสา. ณ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ , บุคลากร และนักศึกษา
ยังคงให้ความสนใจ บริจาคโลหิต และแสดงความจำนง
บริจาค ดวงตา, อวัยวะและอุทิศร่างกาย มอบให้
*สภากาชาดไทย*

แล้วพบใหม่ปี พ.ศ 2562. นะคะ

รับบริจาคโลหิต. 67. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา, อวัยวะและอุทิศร่างกาย*รวม. 24. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบีติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่