แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 ตุลาคม 2561

กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 10 ตุลาคม 2561
อาสากาชาดรุ่นหัวใจอาสา’57 ร่วมกับ อาสากาชาดกลุ่มแฮปปี้ทีม

นำโดย
1.นางภทรษร พันธุมบำรุง 
2.ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงศ์ คุ้มแก้ว
3.นายชาตรี วรวณิชชานันท์
4.นางอาภรณ์ กุลกุศล
5.น.ส.สุภานี ศรีแสงสุข
6.น.ส.รัตนา ชัยวีระวัฒนะ
7.นางชุดา เตียวเจริญ
8.นางกัลญาณี ใจจง
9.น.ส.ณพิชญา สุวรรณภูมิ
10.นายศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรม
11.นางนิภา ศรีสันติธรรม

ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 81 นาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท สุวัฒน์ สุวโรพร เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ทหารอากาศ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

โดยมีผู้แสดงความจำนงค์ 32 ราย
แบ่งเป็น
– ดวงตา 29 ราย
– อวัยวะ 28 ราย
– ร่างกาย 24 ราย
รวมทั้งสิ้น 81 รายการ

 

หมวดหมู่