แสดงความจำนงบริจาค

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 18. กรกฎาคม 2561.คณะอาสากาชาดโครงการจิตอาสาปฎิบัติงานร่วมกับตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ณ. กองบัญชาการกองปราบปรามยาเสพติด

รับบริจาคโลหิต. 64. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 4. ราย
อวัยวะ. 4. ราย รวม 
อุทิศร่างกาย. 4. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางพรทิพย์. พูลสมบัติ
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่