เอลก้าสนับสนุนกิจกรรมอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 มกราคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2556  นางอัมพรพิมพ์ วัชราภัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย)  และคณะ ถ่ายรูปร่วมกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร    ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆอย่างครบวงจร  ได้แก่  โครงการมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด Harm Prevention  โครงการอาสากาชาดฟื้นฟูกายและจิตผู้ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งเน้นการลดการรังเกียจผู้ติดเชื้อ การให้ทุนการศึกษาบุตรผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนด้านอาชีพ การดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  บริษัทเอลก้าประเทศไทยจำกัด  ณ  อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

หมวดหมู่