เสด็จเยี่ยมและประทานสิ่งของช่วยเหลือ

ข่าว, การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่: 04 กันยายน 2557

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

3 กันยายน 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยจากดินโคลนถล่มประทานถุงยังชีพ ประทานสิ่งของเตรียมความพร้อมให้ผู้เสี่ยงอุทกภัยดินโคลนถล่ม ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 5,270 ครอบครัว

ในด้านอนามัย ทรงประทานผงทำน้ำดื่ม P&G ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไว้เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนเมื่อเกิดเหตุ และกระจายสำรองไว้ตามสำนักงานบริหารส่วนตำบลและยังทรงประทานให้ ธนาคาร ธกส. จังหวัดน่าน เป็นการสำรองผงทำน้ำดื่มไว้ที่ธนาคาร สำหรับประชาชนทั่วไป อีกทั้งประทานข้าว riceberry เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) แก่สตรีมีครรภ์ เพื่อบำรุงครรภ์และป้องกันทารกมิให้เกิดความพิการเป็นโคปากแหว่งเพดานโหว่ ในด้านการอพยพหลบภัย ทรงประทานเต้นท์นอนในกรณีที่ต้องมีการอพยพแก่ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ และผู้นำชุมชน จำนวน 300 ชุด พร้อมกันนี้ยังทรงมีพระดำริให้ศึกษาหาที่สร้างอาคารรองรับการอพยพหลบภัย ที่สามารถให้ความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้อ่อนแอ และยังเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้ในยามปกติ พร้อมทั้งร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่ม เพื่อลดความเสี่ยงอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เสด็จเยี่ยมครัวเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่มาประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ เสด็จเยี่ยมราษฎร์และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต ประทานเงินแก่ผู้พิการที่มาเฝ้ารับเสด็จ

หมวดหมู่