เสด็จเยี่ยมราษฏรผู้ประสบอุทกภัย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 กันยายน 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เป็นการส่วนพระองค์
เวลา 11.45น. วันที่22 ก.ย.2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร เป็นการส่วนพระองค์
ในการนี้ ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวหน้าไก่ บนรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 2,000 กล่อง ประทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ไปเฝ้ารับเสด็จ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ที่ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดพิจิตร จึงมีพระประสงค์หาแนวทางความช่วยเหลือ โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปประกอบอาหารเมนูข้าวไก่ทอด จำนวน 3,000 ห่อ แจกจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
จากนั้น ได้ประทานถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยถวายแก่ภิกษุสงฆ์และประทานแก่ตัวแทนราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร โดยตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดพิจิตรได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกา ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และจากอิทธิพลของพายุทกซูรี ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้น้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านมีระดับสูง และเกิดน้ำไหลหลากจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดพิจิตร 12 อำเภอ 77 ตำบล 566 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,928 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 53,469 ไร่ ส่วนที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังจิก ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่รอบ ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลดงเสือเหลือง ตำบลเนินสว่าง และตำบลโพธิ์ประทับช้าง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,054 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 10,315 ไร่ ซึ่งราษฎรที่ทำการเกษตร เช่น ทำนา สามารถเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำได้ทัน โดยที่ผ่านมามีอาสากาชาดจังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปให้ความช่วยเหลือในการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงคูคลองต่าง ๆ และจัดหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน นอกจากนี้ วางแผนขุดลอกแม่น้ำพิจิตรสายเก่าระยะทาง 127 กิโลเมตรที่ตื้นเขิน ให้สามารถระบายน้ำได้คล่องและเก็บกักน้ำได้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินของราษฎรอยู่ เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ยังมีฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร
เวลา 16.50 น. เสด็จไปยังท่าน้ำวัดวังจิก ในการนี้ ประทับเรือยนต์ที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลวังจิก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 6 หลัง โดยพื้นที่ตำบลวังจิก มีบ้านเรือนราษฎร ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำยม และระดับน้ำยังคงสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสม ทางจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานเกี่ยวข้อง คอยติดตามปริมาณน้ำและดูแลให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

หมวดหมู่