วันที่: 14 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

13 ตุลาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานถุงยังชีพแด่ภิกษุ ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5,500 ครอบครัว ประทานผงทำน้ำดื่ม 10,000 ซอง ปล่อยปลาหมอไทยในแหล่งเพาะพันธ์ยุงที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อควบคุมยุงซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก ปลาหมอขนาด 2 นิ้ว 5,000 ตัว และพ่อแม่พันธ์ปลาหมอไทยอีก 200 ตัว ประกอบอาหารเลี้ยงประชาน 11 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 6,000 คน ประทับเรือยางเข้าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่เยี่ยมประชาชนที่ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ และเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

หมวดหมู่