เลี้ยงเกษียณอายุเจ้าหน้าที่และต้อนรับหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 23 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 กันยายน 2557 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกโครงการฯ จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุได้แก่ นายสุขเกษม สดใส นายช่างเครื่องกล 4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และต้อนรับหัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคนใหม่ของสำนักงานอาสากาชาดได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ โคละทัต พร้อมทั้งประชุมติดตามงานเดือนกันยายน โดยสรุปผลการดำเนินงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนนิมิตใหม่ และห้องปฏิบัติการโครงการฯ สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่