เยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 20 มิถุนายน 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

17 มิถุนายน 2557 นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ และทีมเยี่ยม เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบเพศหญิง ที่บ้านเขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยติดตามอาการ ตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต แนะนำการดูแลผู้ป่วย และการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยแก่ญาติ

หมวดหมู่