วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวมุจรินทร์ พวงนาคและนางวรรณา หันสกุล อาสากาชาดทีมเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้านเป็นเพศชาย จำนวน 3 รายครั้งที่ 6 โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

หมวดหมู่