เยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 06 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

4 สิงหาคม 2557 นางอวยพร สีหนาท นางทิพาพร บุญเจริญ และนางสุรีย์รัตน์ ฐิตาภิวัฒนกุล และพยาบาล เยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบเพศชายและเพศหญิงเพื่อติดตามอาการ แนะนำการดูแลสุขภาพ การทำกายภาพบำบัดแก่ญาติผู้ป่วย ซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายก่อนปิดการเยี่ยม

หมวดหมู่