วันที่: 07 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 อาสากาชาด โดย นางจรีพร จรรยาเพศ นางนลินี สุวรรณ์ นางสาววรพิน มิตรธรรมพิทักษ์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาฯ
ทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน CASE CABG ผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ นายสมพร กิตติตระกูล ณ บ้านเลขที่ 305 ซอยจันทร์ 18/7 แยก 8 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตสาทร กทม. โดยวัดความดันโลหิต วัดไข้ ชีพจร การเต้นของหัวใจ ชั่งน้ำหนัก และช่วยทำกายภาพบำบัด แนะนำผู้ดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ รวมทั้งประเมินผลการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น

หมวดหมู่