เยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้าน

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 04 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้าน
วันที่ 2 กันยายน 2557 นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางวรรณา หันสกุลและนางสาวมุจรินทร์ พวงนาคพร้อมพยาบาล เข้าเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจซึ่งเป็นการเยี่ยมครั้งแรก จำนวน 3 ราย รายแรกเป็นเพศชายอายุ 69 ปี เข้ารักษาตัวที่ตึกภปร.ชั้น 12 รายที่ 2 เป็นเพศชายอายุ 63 ปี และรายสุดท้ายเป็นพระภิกษุสงฆ์อายุ 61 ปี ทีมเยี่ยมได้ตรวจวัดความดันโลหิต วัดชีพจร และแนะนำการดูแลตนเองแก่ญาติของผู้ป่วย

หมวดหมู่