เยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 08 เมษายน 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่ 3 เมษายน 2557 นางสาวมุจรินทร์ พวงนาคและนางวัชรินทร์ อัศววัลลภ ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้านจำนวน 2 ราย รายแรกเป็นชาย อายุ 81 ปี รายที่สองเป็นชายอายุ 80 ปี เพื่อติดตามอาการป่วย พร้อมทั้งแนะนำการทำกายภาพบำบัดแก่ญาติของผู้ป่วย

หมวดหมู่