วันที่: 22 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่ 21ต.ค.56 ทีมอาสากาชาด นำโดยนางลลดา ทนงค์ยศ นางสุรีย์รัตน์ ฐิตาภิวัฒนกุล นางสาวเพลินจันทร์ เหรียญวิจิตร์ พร้อมด้วยนางอัจฉรา แสงกระจ่าง พยาบาลทีมเยี่ยม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวานชื่อชุมพร ตั้นเจริญ โดยการวัดความดันโลหิตพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีการทบทวนการฉีดอินซูลิน และตรวจน้ำตาลปลายนิ้วได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถแปลผลการตรวจด้วยตนเอง ทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

หมวดหมู่