วันที่: 24 ตุลาคม 2556

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2556 อาสากาชาดทีมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ได้แก่ นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางสุนารี เครือวัลย์และนางวัชรินทร์ อัศววัลลภ ออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 2 รายที่บ้านย่านถนนสุนทรโกษา คลองเตยและถนนเพชรเกษม ซอย 92 บางแค โดยวัดความดันโลหิต วัดไข้ ชีพจร การเต้นของหัวใจ ชั่งน้ำหนักและช่วยทำกายภาพบำบัดแขนขาที่อ่อนแรง รวมทั้งประเมินผลการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็นต้น

หมวดหมู่