เยี่ยมผู้ติดเชื้อ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 12 ตุลาคม 2560

12 ตุลาคม 2560 นายจิระ ศุขโรจน์ นางสุนิดา ธรรมสาโรช นางเจริญสุข ปราชญ์กุล อาสากาชาด และนางสาวสุจิตรา แสงวรรณธีระ เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด ออกเยี่ยมพร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ ผู้ติดเชื้อ HIV ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินจำนวนหนึ่ง และกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ดำเนินชีวิต และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

หมวดหมู่