วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่ 21ตุลาคม 2557 นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวมุจรินทร์ พวงนาคและนางธนพร โพธิ์อ้นพร้อมพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงหัวใจต่อเนื่องที่บ้านเพศหญิงอายุ 60ปี โดยตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต สอบถามอาการและแนะนำการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติ

หมวดหมู่