วันที่: 06 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญทหาร ตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บ จากราชการในโรงพยาบาลตำรวจและ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

4 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่และอาสากาชาดจากรุ่นต่างๆ ได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของลงในถุงของขวัญ ณ ห้องรับรอง2 ชั้น1 อาคารสำนักงานอาสากาชาด เพื่อจัดเตรียมเป็นชุดบำรุงขวัญที่จะส่งมอบให้กับผู้ป่วยสามัญตามโรงพยาบาลต่างๆ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุจะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานอาสากาชาดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยประจำปี 2557

หมวดหมู่