เข็มบำเพ็ญประโยชน์ รพ.จุฬาฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เข็มบำเพ็ญประโยชน์ รพ.จุฬาฯ

ด้วยในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในทุกครั้งอาสากาชาดที่ปฏิบัติงานตามตึกต่างๆ ให้กับ รพ.ที่มีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงจะได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ งานนี้ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดร่วมงานเป็นเกียรติกับอาสากาชาดที่ได้รับเข็ม ณ ตึกอบรมวิชาการ ในปีนี้ได้ถึง 36 ราย อันได้แก่

 1. นางกรุณา จันทร์หอมหวล
 2. นางสาวกุลิสรา จิระวุฒิ
 3. นางกุหลาบ เทียมดี
 4. นางจามรี จิรารัตน์สกุล
 5. นางจามรี อ่อนแสง
 6. นางจิราวรรณ รัตนากร
 7. นางชวนชื่น ทองประเสริฐ
 8. นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร
 9. นางสาวซิ่วลั้ง แซ่เต็ง
 10. นางเซี่ยมลั้ง แซ่หลาย
 11. นางสาวณฐอร บุรณศิริ
 12. นางณิชาภัทร มโนหวัน
 13. นางสาวดวงพร สุวรรณวัฒน์
 14. นางดารณี เหลืองสุรภีสกุล
 15. นางนวรัตน์ สงค์แก้ว
 16. นางประทุมพร อดิเรกวุฒิกุล
 17. นางสาวพรนิภา ประสมสิทธิ
 18. นางพรพรรณ เมฆนาวิน
 19. นางพรริพา อุทัยฉาย
 20. นางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์
 21. นางมาลี พิริยะวัฒน์
 22. นางรัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์
 23. นางสาววารุณี นิ่มเสนาะ
 24. นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย
 25. นางสาวศุภนิตย์ โชครัตนชัย
 26. นางสมจิต ศิริพลไพบูลย์
 27. นางสาวสมหวัง ไทยประเสริฐ
 28. นางสุจิภา ฉันทสวัสดิ์
 29. นางสุธาทิพย์ ธรรมสุนทร
 30. นางสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญ
 31. นางสาวแสงเทียน กาญจนาสน์
 32. นางสาวอรชญารินทร์ กังวานพจน์
 33. นางสาวอรสา ปฏิพัทธ์ปัญญากุล
 34. นายอรัณพงษ์ ปัทมาคม
 35. นางอาภา วิชา
 36. นางอาภาพัชญ์ อาภาภิรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณงามความดีที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับ

หมวดหมู่