อาสาเยี่ยมโฮมแคร์

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ประกอบด้วย คุณศรีสุนันท์ ประวัติเมือง
คุณรัชต์ภา วชิราภรณ์เดช และ คุณสุนันทา ดิฐวิญญู พร้อมด้วยพยาบาล ออกปฏิบัติหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ โดยการปฏิบั้ติหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านในครั้งนี้นับเป็ครั้งแรกสำหรับผู้ป่วยรายนี้ โดยจะต้องมีการติดตามอาการและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านอีก 3 ครั้ง เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

 

หมวดหมู่