อาสาสมัครดีเด่น

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่่ 21 ตุลาคม 2557 ศาสตาจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลลที่เข้ารับรางวัลใน งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย ประจำปี2557 โดยมีบุคคลที่เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ดังนี้ ผู้แทนจากสภากาชาดไทย ได้แก่1.นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง 2.นางประยงค์ สุทธสุต 3.นางสุมาลี อุ่นพงศ์เตริญสุข ผู้แทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1.นางจำรัส หิรัญกาญจน์ ผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แก่ 1. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ผู้แทนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 1. นางอนงค์ เลิศวรชน ผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ได้แก่ 1.นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง 2.จ่าเอกธเนศ สร้อยทอง ณห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หมวดหมู่