อาสาสมัครดีเด่นปี 55

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 ตุลาคม 2555

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ขอแสดงความยินดีกับอาสากาชาดที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2555 ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2555 และเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเสนอชื่อจากหน่วย ดังนี้
จากสภากาชาดไทย 3 ราย
1. นางธนิดา จารุมาศ
2. นางธนวรรณ เลิศวีระศิริกุล
3. นางนันทินี อัครสุต
และอาสากาชาดที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานอื่น
จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 2 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
2. นายสมัย ศรีทองอินทร์
จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 ราย
1. นางอังชณา รัตนนาวิบูลย์
2. นางประกอบ บุณยะผลึก
3. นางสุภาณี ศิริกายน
จากมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ราย
1. นางสุกัญญา จงจิตรนันท์
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ราย
1. นางพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์
จากสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทย 1 ราย
1. นางกัลยา โล่รัตนเสน่ห์

และสำนักงานอาสากาชาด ได้รับเชิญออกบู๊ทของโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อาสากาชาดผลิตขึ้นออกแสดงให้แขกที่มาร่วมงานชม อาทิ น้ำยาอเนกประสงค์ ยาสีฟัน เป็นต้น โดยมีนางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะอาสากาชาด ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ

หมวดหมู่