อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 สิงหาคม 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะอาสากาชาดได้รับเชิญจากรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคตเป็นวิทยากรสอนชมรมผู้สูงอายุวัดลาดสนุ่นทำกระเป๋าสตางค์ ้ร่วมกิจกรรม๖๘คน
วิทยากร ๗ท่าน
๑.นางสว่างศรี ช้างเผือก
๒.น.ส.ณภัสสรณ์ จุติเสฏฐ์
๓.นางประชาบดี สิทธิมงคล
๔.น.ส.สุนันทา สำเภาทอง
๕.นางอัญชลี เครือวงศ์
๖.น.ส.สิริกร ศิริภาทม์
๗.น.ส.จันทรัสม์ วัชราเรืองศรี

 

หมวดหมู่