อาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านHome Health Care

ข่าว, ข่าวประจำวัน, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่:03 กรกฎาคม 2560

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ นางฐิตินันท์ เชาวน์วัฒน์ และพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจที่บ้าน เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้าย โดยมีการติดตามอาการเยี่ยม ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต วัดไข้ แนะนำเรื่องโภชนการอาหารคนไข้เพื่อคุมเบาหวาน และแนะนำการดูแลแผล ทำแผลที่เท้าข้างขวา

หมวดหมู่