อาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน(Stroke)

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: DD MM YYYY

อาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน 
วันที่18 กรกฎาคม 2560 อาสากาชาดทีมเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน พร้อมด้วยพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน โดยครั้งนี้เป็นการปิดการเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านโดยการเปิดการเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านในครั้งแรก
เริ่มต้นเมื่อ19เมษายน 2560 และปิดการเยี่ยมฯลงในวันที่ 18กกรฎาคม 2560 ได้มีการติดตามอาการของผู้ป่วยและแนะนำวิธีการพยาบาลผูป่วยอย่างถูกต้อง

หมวดหมู่