อาสากาชาดเยี่ยมฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 กรกฎาคม 2560

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นางโสภา สิงห์ตระกูล และคณะ พร้อมพยาบาลออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 2 ราย โดยติดตามอาการป่วย ตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต ติดตามการทำกายภาพและแนะนำอาหารตามหลักโภชนาการ

หมวดหมู่