อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 16 มิถุนายน 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 นางอวยพร สีหนาท หัวหน้าทีมเยี่ยม พร้อมด้วยนางสุรีย์รัตน์ ฐิตาภิวัฒนกุล นางสาวพรฑิพา สุทธโน เยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบเพศชายและเพศหญิงเพื่อติดตามอาการ แนะนำการดูแลสุขภาพ การทำกายภาพบำบัดแก่ญาติผู้ป่วย
ต่อมา นางอวยพร สีหนาท นางสุรีย์รัตน์ ฐิตาภิวัฒนกุล และนางสาวพรฑิพา สุทธโน ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพศชายครั้งที่ 2 เพื่อติดตามอาการและสอนการเดินด้วยไม้เท้า และแนะนำการทำกายภาพบำบัดแก่ญาติผู้ป่วยเพิ่มเติม

หมวดหมู่