อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 11 มีนาคม 2562

อาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

                คณะอาสากาชาดออกเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจที่บ้าน  ผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมพยาบาล นักกายภาพบำบัดเป็นครั้งแรก  และติดตามอาการป่วยในครั้งสุดท้าย โดยการวัดความดันโลหิต  ชีพจร  แผลผ่าตัด  แนะนำด้านโภชนาการ การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม                 

คณะอาสากาชาด ได้แก่

 1. นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ นางสาวศิริกาญจน์ อัศวชัย และพยาบาล นักกายภาพบำบัด
 2. นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ นางสาวณิชาภัทร มโนหวัน พร้อมพยาบาล นักกายภาพบำบัด
 3. นางสาวศรีสุนันท์ ประวัติเมือง นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล นางสาวณิชาภัทร มโนหวัน  และพยาบาล
 4. นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ และพยาบาล
 5. นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางสาวศิริกาญจน์ อัศวชัย นางสาววันทนา โพธิสัตย์ และพยาบาล
 6. นางสาวศรีสุนันท์ ประวัติเมือง นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ  นางนิภา ศรีสันติธรรม และพยาบาล
 7. นางวรรณา ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา นางพูนสม สายสุนทร นางเนาวรัตน์ วิภาตวิทย์ และพยาบาล
 8. นางสาวศรีสุนันท์ ประวัติเมือง นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล นางสาวรัตนา ชัยวีระวัฒนะ และพยาบาล
 9. นางสาวศรีสุนันท์ ประวัติเมือง นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล นางพัชริยา ลือบุญธวัชชัย
 10. นางพูนสม สายสุนทร นางวรรณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นางลลดา ทนงค์ยศ พร้อมพยาบาล 
 11. นางสาวมุจรินทร์ พวงนาค นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวลินดา เชิงชาญกิจพร้อมพยาบาล และทีมสุขศึกษา
 12. นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูล นางนิภา ศรีสันติธรรม นายศักดิ์ชัย ศรีสันติธรรมพร้อมพยาบาล
 13. นางสาวลินดา เชิงชาญกิจ นางสาวรัตนา ชัยวีระวัฒน์  นางสาววันทนา โพธิสัตย์ และพยาบาล

 

 

หมวดหมู่

Pin It on Pinterest

Share This