อาสากาชาดเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพร้อมมอบรถเข็น

ข่าว, งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่: 22 กันยายน 2557

ประเภท:
งานอาสากาชาดเยี่ยมผู้ป่วย

วันที่ 10 กันยายน 2557 นางอวยพร สีหนาท นำอาสากาชาดที่เข้ารับการอบรมการเยี่ยมบ้านได้แก่ นางสาวชัชฎาวัลย์ รื่นวงษาและนางสาวณิชาภัทร มโนหวัน ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเพศหญิง 3 รายเป็นครั้งแรก ดังนี้ นางบังอร ช่วยจันทร์ดี นางสำเภา ปัญญาดิลกและนางลำจวน มหาบุณย์ พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาล ทั้งนี้ ทีมเยี่ยมบ้านได้ขอบริจาครถเข็นแก่ผู้ป่วยคือนางสำเภา ปัญญาดิลก ที่เดินไม่ถนัด ซึ่งได้รับความกรุณาจากนางนิรมล สัจจะมิตร รองประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดีย โดยนางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดพร้อมด้วยทีมเยี่ยมได้รับมอบรถเข็นดังกล่าวและส่งมอบแก่ญาติผู้ป่วยที่สำนักงานอาสากาชาดเรียบร้อยแล้ว

หมวดหมู่