อาสากาชาดเป็นวิทยากร

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 3 กันยายน 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน จัดให้มี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่2 “การพัฒนาอาสากาชาด เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร ครั้งที่2” ณ ห้องประชุมเดอะซิกส์ (The sixth) ชั้น 6 โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มให้กับอาสากาชาดตามหัวข้อที่ได้มอบให้ และ ให้อาสากาชาดได้จัดเตรียมข้อมูล ตลอดจนการเตรียมตัวสำหรับการเป็นวิทยากร ซึ่งผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรมาแล้วนั้น โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 หลักการกาชาด 
กลุ่มที่ 2 ผู้นำอาสากาชาด 4.0
กลุ่มที่ 3 การบริการอาสาสมัครสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มที่ 4 อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพ (Home Health Care)
กลุ่มที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สำนักงานอาสากาชาด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาสากาชาดให้มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของสภากาชาดไทยทั้ง ๔ ด้าน นอกจากนั้น สำนักงานอาสากาชาดได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย เช่น โครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) โครงการปฐมนิเทศและอบรมการเป็นอาสากาชาด โครงการรักษ์โลกรักษ์สุขภาพ โครงการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ โครงการบวรโมเดล โครงการจักษุโมเดล เป็นต้น สำนักงานอาสากาชาดได้มอบหมายให้อาสากาชาดทำหน้าที่เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชน ซึ่งเป็นผลผลักดันให้โครงการทั้งหลายบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อาสากาชาดผู้ร่วมโครงการฯ จะมีทักษะด้านการให้ความรู้ การออกแบบและวิธีการให้ความรู้ การกำหนดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ การประเมินความสนใจของผู้รับความรู้หรือผู้ฟัง เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะสามารถส่งเสริมให้อาสากาชาดปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ฝ่ายอบรมและประสานงาน

สำนักงานอาสากาชาด จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาสากาชาดเพื่อทำหน้าที่วิทยากร” เพื่อพัฒนาอาสากาชาดให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะ ตลอดจนการออกแบบแนวทางการฝึกปฏิบัติจริง และสามารถเลือกรูปแบบการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับผู้รับความรู้หรือผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

โอกาสนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้แนวทางและนโยบายในการพัฒนาอาสากาชาดให้สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมพิจารณาทักษะและความสามารถของอาสากาชาดในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้วยกันทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบัน IDEO PERFORMING ARTS SCHOOL

นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

นายวิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด

นางสายทอง ศรีภิญโญ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด

นายปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์ วิทยาจารย์ 5 สำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่